Notícies
Passera UAB – Badia sobre el Riu Sec

Passera UAB – Badia sobre el Riu Sec

Passera UAB - Badia sobre el Riu Sec

El dia 08/07/2022 es va instal·lar en obra el tauler metàl·lic que conforma l'estructura portant projectada de la passera contigua al pont existent de formigó pretessat sobre el Riu Sec, dintre del context de les obres de la Connexió ciclable i per a vianants entre Badia del Vallès i la UAB. Es tracta d'una obra promoguda per l'AMB, i executada a càrrec de BENJUMEA, on compta amb l'assistència tècnica de MOST ENGINYERS en relació a les tasques relacionades amb geotècnica i estructures. Es tracta d'un tauler d'un sol vano isostàtic de 30.70m de llum en secció calaix trapezoïdal de 884mm de cantell i amplada superior 1820mm, la qual té un perfil que imita la curvatura de la passera de formigó actual. Sobre el tauler metàl·lic s'executarà un paviment de formigó de gruix variable per tal de donar una textura similar a la de la passera actual i per tal de poder ajustar en cada punt les cotes seguint el perfil de la passera actual.

El tauler ha estat fabricat a taller, on s'ha plantejat la construcció sencera de tot el vànol, deixant una sèrie de finestres per permetre les operacions de soldadura interior. Posteriorment s'han tancat les finestres, s'han realitzat els assajos de control de qualitat i s'ha procedit al pintat de tot el tauler. Amb aquesta metodologia es minimitzen riscos constructius i es minimitzen afeccions al medi ambient, maximitzant la qualitat d'execució al realitzar-se totes les operacions complexes en condicions controlades a taller. Abans de col·locar la passera a la seva posició definitiva han estat executats uns estreps micropilotats de formigó armat el qual disposa d'unes xapes on es soldaran els recolzaments de la passera. Per tal de col·locar la passera sobre estreps caldrà un transport especial des del taller de fabricació fins a Badia. Per la col·locació de les 17.2Tones que pesa la passera es requerirà una grua autopropulsada de 220 Tones. Un cop col·locada sobre estreps la passera es realitzaran els ajustos necessaris d'alçada i posició mitjançant gats hidràulics. El tauler ja tindrà els aparells de recolzament de neoprè ja soldats i per tant en obra només es realitzarà la tasca de soldadura a les xapes ja deixades prèviament sobre els estreps. El següent pas constrictiu serà la col·locació dels junts de dilatació longitudinals i transversals així com la barana, per finalitzar amb l'execució del paviment de formigó sobre la passera metàl·lica. Amb la consecució de la fita d'aquest divendres ja faltarà menys per que les obres finalitzin i aviat es pugi obrir al públic el nou itinerari ciclable.

Detalls

Data 08/07/2022

Ubicació Riu Sec

Activitat realitzada Projecte enginyeria geotècnica i estructural