Instal·lació fotovoltaica, Sant Martí de Tous

L'equip del departament d'enginyeria industrial de MOST Enginyers ha realitzat el pre-diemnsionament d'una nova instal·lació solar tèrmica a la Màsia de Can Quel, a Sant Martí de Tous. L'objectiu és convertit Can Quel en una instal·lació autosostenibe energèticament.

L'abast del dimensioanment ha estat tan les instal·lacions elèctriques com el subministrament d'Aigua Calenta Sanitària. En l'estudi es preveuen dues variants tècniques que es comparen segons la seva conveniència. Per una banda es dimensiona un sistema 100% fotovoltaic i un altre que combina plaques solars amb captadors solars tèrmics.

Detalls

Data 06/08/2019

Ubicació Sant Martí de Tous

Activitat realitzada Estudi comparatiu